ࡱ> & !"#$%'()*+,-.Root Entry F0RgSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument3@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJOh+'0  (08@Administrator Normal.dotmZoe1@f@O@Ga@߫@HH'>T=WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10TablepData WpsCustomData PKSKS3@LL L|, fn! $hoJ) E  VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022075S Ym_l_v~~yb gPlQS ~N>yOO(uNx91330483704441963B(1/2) l[NhNё^:_ OO@bYm_lw VtQ^PhaN^]yGevQg0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^3g14e[`OUSMOmZc>e+Tv4lalgirǏV[b0Wealgirc>ehQ N PN NvL:NNNzHhg v^N2022t^4g15e\HhyNPhaN^lQ[@\g02022t^7g28e PhaN^lQ[@\Q[ddkHhv^Vb@\ b@\N2022t^8g5e[`OUSMOmZhc>e4lalgirvL:N͑eNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:N{c~N0h~~T0N~~TvgrR]SuN0.U2022t^3g7egblNXTSsxxx4lSOr_8^ ~g 1uNe]USMOc{S [`OUSMOal2N{ \RuN^4lAmeQS:SWS蕅Q4lN ~V:S4l{SceQO[reh/n~Ǒ7hhKm S:SWSY4lN^4lalgirSf['lϑ:N369mg/L0;`:N501ug/L Ǐ 0~~gte]N4lalgirc>ehQ 0GB4287-2012 h2SO9eUSĉ[vvcc>ePe4lalgir N_ǏV[b0Weĉ[v4lalgirc>ehQT͑p4lalgirc>e;`ϑc6Rch vĉ[0 b@\N2022t^8g6e] 0#N9ecksXݏlL:NQ[fN 0 ]\OQL?e}TNN2022t^10g28e 0L?eYZJTwfN 00 VsPh ZJT[2022]75S0 JTw`OUSMOH3uCg0,T3uCg `OUSMO(Wĉ[vgPQ*gcQ,TBl N2022t^11g2eTb@\cNNfNbvH3ufN cQ^9hnc 0L?eYZl 0,{33ag,{2>k S_NN gncNfl g;N‰Ǐv NNL?eYZ vĉ[ Q/f&TX[(W;N‰Ǐ NS(WNNSuTygmdVal4lYl bvq_T Bl NNL?eYZ0[N`OUSMOcQvH3ut1ub@\(W,gHh,{N!kHhNƖSO[e]~EQRQǏN ~HhN[\~Q!k[ ,gHh['`:Nhc>e4lalgir NN/f&TX[(W;N‰Ǐ:NMRc Te,gHh]9hnc 0 VtQ^u`sX@\b*~Nm3zۏc( RRON~V㉾r^ce 0,{10agvĉ[^~YZ Vdk[`OUSMOcQvH3u NNǑ~0 Ogq 0-NNSNlqQTV4lalg2ll 0,{kQAS Nag,{Ny ݏS,glĉ[ g NRL:NKNNv 1uS~N NNl?e^sXOb;N{#N9eckb#NP6RuN0\PNtel v^YASNCQN NN~vNCQN NvZ>k`%N͑v b~ gybQCgvNl?e^ybQ #N\PN0sQ(N)Ǐ4lalgirc>ehQbǏ͑p4lalgirc>e;`ϑc6Rchc>e4lalgirv 0 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h7-1T 0 VtQ^u`sX@\b*~Nm3zۏc( RRON~V㉾r^ce 0,{10agvĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ YZ>kNl^XbNCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g4e "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDF`b  ɹqaQF;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ   . 2 Z ϻs_S?3CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH 2 > N X b d ϻsgSG7+CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH  2 4 ˿s_SG<1CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH4 & ( H X ǻ{ocOC3CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ X b l n ÷k_OC3CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 6>jlǷk_K7'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH ,.06F˿uj^J>*'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH&(,.248JLZ\dɵ{o[I='*CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ dfjlptzLѽ|l`P<&*CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >* 4ŷxh]MB7)CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ pͻ}rf[OD9.CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHprtv ȸxdYE:/CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ  mH sH nHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH"DFb d d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dpG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ da$$G$d a$$ , d a$$ ,  4 _? d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`l0_? d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`rt{[; d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & Fd G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`tv uoa$$A$d a$$ , d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD```!d a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$H]H d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66 1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh6 6%Z6]7_Q7'7,D8+:kHK;^wv;;-]x>|>(t?AV?>K@ f@*T~AaAsA(P(DaD[E0G~'H-MIJ/DKszKZMM &NON lN]OtP?hQQlsQ}nRtR'[Wc#X|/X.XCZc[0?] ^X<^Um`SJ}`faq=bRew6f*lgxgVi4j?kkVl(mIm1HnF\n__n{nl^qwreU9rMLrwrr(@s}saZuwvv&PwwNDwKExtz z={{R|_} }ZW(=<@ z0( * 3 ? commondata,<eyJoZGlkIjoiYzU2ODkxNjM4Zjc2MGU4ZGRlNGRjMDM0ZDExOGY2YzUifQ==@