ࡱ> & !"#$%'()*+,Root Entry FP5SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument3< !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIOh+'0  (08@Administrator Normal.dotmZoe1@ CB=O@Ga@@Jd>=WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10TableData WpsCustomData PKSKS3<LL L|, f! $hoJ E | VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022076S PhaNNSBh[wQ gPlQS ~N>yOO(uNx91330400744148534G1/1 l[NhNYBh~g OO@bYm_lw VtQ^PhaN^lq\GƖG0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^8g22e[`OUSMOmZǏv{ve_c>e'YlalgirvL:NNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:NuN.Uu;mTRlQ[wQ uNǏ z-NNuvMTUo^l6eƖT~ r^_ǏnhV+4lUm+UVIQPS+;m'`p YtT15s|ؚzzc>e2022t^8g16ehgeck(WuN 2SfQ1#02#Uo?bGW(W\ON ^llteck(WЏL FO$NWYlteQGW*gmR;m'`p Uo^l*g~ gHeYtvcc>e0 N NN[ gY Nncf 1.%Ngbgq YpSN1N0l[NhNE\lN YpSN1N f`OUSMOv;NSODev`Q; 4.cCgYXbfNSvsQN YpSN f`OUSMOYXbQ~cS,gHhvsQN[g v^fnxNwQSOYXbCgP 5. 0^yvsXq_TbJTh 0RzXdU_ YpSN1N f9hncsċBl `OUSMOMTUo^l6eƖT~ r^_ǏnhV+4lUm+UVIQPS+;m'`p YtT15s|ؚzzc>ev`Q 6. 0S_NN0W@WnxfN 01N f`OUSMO]nxl_efN0W@Wv`Q 7.gblNXTvgbl YpSN3N fgblNXTvN0 `OUSMOv NL:NݏSN 0-NNSNlqQTV'Ylalg2ll 0,{NASag,{N>k ybkǏwPc0{9eb*O vKmpenc0Ns:Whg:Nvvv4Ne\PN0^'}%``Q N_/T^%`c>eS0 Nck8^ЏL'Ylalg2leI{v{ve_c>e'Ylalgir vĉ[0 b@\N2022t^8g22e] 0#N9ecksXݏlL:NQ[fN 0 ]\OQL?e}TNN2022t^10g27e 0L?eYZJTwfN 00 VsPh ZJT[2022]76S0 JTw`OUSMOH3uCg0,T3uCg `OUSMO(Wĉ[vgPQ*gcQ,TBl N2022t^10g28eTb@\cNN 0BlQ\L?eYZ>kёvBl 0 b@\(W,gHh,{N!kHhN[e]EQRQvsQ`Q v^[,gHh^~YZ0 Ogq 0-NNSNlqQTV'Ylalg2ll 0,{]NAS]Nag,{ Ny ݏS,glĉ[ g NRL:NKNNv 1uS~N NNl?e^sXOb;N{#N9eckbP6RuN0\PNtel v^YASNCQN NN~vNCQN NvZ>k;`%N͑v b~ gybQCgvNl?e^ybQ #N\PN0sQ( N)Ǐv{ve_c>e'Ylalgirv T 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h5vĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ YZ>kNl^XbNCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g9e "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDFZ\^nyi]MB2CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ  $ ɽq]M9-CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ  |  ˿xmbVF:/CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH    8 : F J R Z ` b ʶ|q]RB7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ b d f h p r t v z xdYM9-CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ  n Ҿ{kWG3'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJaJ   ˷|l`UE1'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH  , 2 4 < D L N P T d 08:JмpeWLA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHJLNR˿vbWG;'&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH˿~ncSH8,CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"& ӿti]MB2CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH.0<@FHJn6<dɻui^NC7,CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ dp"$blnrtǼuaVB7CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ &66 tvxz|~mH sH nHtH0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH"DF^ d dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ da$$G$d a$$ , d a$$ ,  d }^?d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`"d Q8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` N :0aA dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`0J{[:!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$H]H dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$z|~a$$A$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD```1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfhf!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$PIB2gsKy0uG`Q <*UAZ1 rgR sH ) TN>5AZ3<IBZb4x,X$tT[2<&!Z]w1f9HbA3w'kz }F dC"!"m_1"1#o $5Q7$ua$%z$i&!'W(yPY) E+,Fp-Y/q/wQ0F02]0*0M0`K2$3()3<3i4#4s*6#Gb7'7,D8\@9^wv;Onx>ZU?AV?>K@a@XZ#A=?OB47D[EFqB\HySMJ0JJm'KXL'MZMMiN lNbOZP}nRtRoyTU'[W.XY"Z9[tL[[\ ^ N_?`SJ}`aq=b BczdRedeQ~f*lgg4j^j?kk5kGlZIll8RlIm 8n1Hn__n=!`nlknol^q6ql1reU9rMLrsrwjs(s3tq&uNDwwq^x{_}(=<< z0( * 3 ? commondata,<eyJoZGlkIjoiYzU2ODkxNjM4Zjc2MGU4ZGRlNGRjMDM0ZDExOGY2YzUifQ==@