ࡱ> " !#$%&'Root Entry FM^SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument34 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFOh+'0  (08@Administrator Normal.dotmZoe1@@nT9O@Ga@ \@A[-a =WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10TableH Data WpsCustomData PKSKS34SLL LT,fF $hGJ  VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022070S Ym_lN[wQ gPlQS ~N>yOO(uNx91330483MA28A20X8N1/1 l[NhNR] OO@bYm_lw VtQ^PhaN^Q#WS:_N62S1b^1B\O0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^8g22e[`OUSMOmZݏS^yvsXOb{tĉ[vL:NNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:Nё^\S(g([wQvuN2022t^8g15eۏLgblhgeck(WuN 3WW]7Rov(g(g(WUo?bQ~fr^ s:W;NuNY gUo?b1 MWY^ g^llte~g ^yvN2022t^6g_Y^ 7g^bbN *gbyb^yvsXq_TċNeN esO[ybKb~ vQbDNk6enc 0 YpSN1N fUo?b;`bD:NxxNCQv`Q 5. 0?bK\yAT T 0 YpSN1N f2021t^02022t^?bK\yёqQ:NxxxNCQv`Q 6. 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_ 01N f^yv[ybbJTh 7. 0S_NN0W@WnxfN 01N f`OUSMO]nxl_efN0W@Wv`Q; 8.gblNXTvgbl YpSN4N fgblNXTvN0 `OUSMOv NL:NݏSN 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{NASNag,{N>k ^yvvsXq_TbJTfN0bJTh 1u^USMO cgqVRbvĉ[b g[ybCgvu`sX;N{蕡[yb 0 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{NASNag ^yvvsXq_TċNeN*gOl~[yb蕡[gb[gT*gNybQv yv[yb N_ybQvQ^ ^USMO N__]^ vĉ[0 b@\N2022t^8g30e] 0#N9ecksXݏlL:NQ[fN 0 ]\OQL?e}TNN2022t^10g27e 0L?eYZJTwfN 00 VsPh ZJT[2022]70S0JTw`OUSMOH3uCg `OUSMO(Wĉ[vgPQ*gcQHb3u0 Ogq 0-NNSNlqQTVsXObl 0,{mQASNag ^USMO*gOlcN^yvsXq_TċNeNbsXq_TċNeN*g~ybQ d_]^v 1u gsXObvcw{tL#v#N\Pbk^ YNZ>k v^SN#Nb` YSr 0 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{ NASNag,{N>k ^USMO*gOlbyb^yvsXq_TbJTfN0bJTh b*gOgq,gl,{NASVagvĉ[͑ebybbb͑e[8hsXq_TbJTfN0bJTh d_]^v 1uS~N Nu`sX;N{#N\Pbk^ 9hncݏl`TqS[Tg Y^yv;`bD~vRKNNN N~vRKNNN NvZ>k v^SN#Nb` YSr[^USMOvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXT Ol~NL?eYR T 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h1vĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ YZ>kNl^FN0bCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g9e "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDF\^ ɹqaQF;/CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ  t v  & ( n ȽuiUI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHn t  N P R X h ǻqfXF8-CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH ȴ~j_K@0CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ &(68@BFHJNT^f}i^NC3'CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*&(28JLfhƴtdYN@."CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHhj V\02˿vk`UJ?4CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH28BDκ|qfLC1#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHmH sH nHtH0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHmH sH nHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH"DF^ d d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ da$$G$d a$$ , d a$$ ,  v ( _? d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`( R _? d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66 Lj{[; d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & Fd G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`2D{ld a$$ , d a$$ , d a$$ , a$$A$A$d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD```!d a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$H]H 1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfhx>)?AV?>K@tAkCZC}D[EJ5(rMZMM lN8NNO&=PJQ}nRtRBLRT+UG+V6QVEV'[W.X++Y-{ZB5[ ^SJ}`Oa}aq=bRe@pf*lghMpi4j?kkK%clIm1Hn__nl^qeU9rMLr rys$ugu