ࡱ>  # !"$%&'()Root Entry F0!SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument36  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKOh+'0   (08@Administrator Normal.dotmZoe1@&7O@Ga@ᄬ@Ӕ |=WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt |> 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10TableData WpsCustomData PKSKS36LL1 LT4f $hOJE %   VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022078S Ym_l-N؈iyb gPlQS ~N>yOO(uNx9133048314687650711/1 l[NhNဉ OO@bYm_lw VtQ^PhaN^]yG]N:Se-N358S0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^8g25ecPhaN^Nlh[byNPge cQ`OUSMOmZ\qSi^ircObYXb~eSvUSMObvQNuN~%NN~%;mR0b@\N2022t^9g1e[`OUSMOmZݏSqSi^iralg2l{tĉ[vL:NNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:N[(u~~6RbT6R TbPge6R  N+TqSiSf[T lSO0mSORyS~QY6R vi6RT6R vi6RR] vk6RR]2022t^9g1eۏLgblhgeck(WuN uNǏ z-N gk#nqS^Nx900-407-06 0^lqS^Nx900-401-06 Nu~g `OUSMON2020t^1g2020t^12g\k#n0^lR20!kQ.U~eSvxxxNN~%;mR qQxxx(T .U@b_xxxxCQ0 N NN[ gY Nncf 1.%Ngbgq YpSN1N0l[NhNE\lN YpSN1N f`OUSMOv;NSODk ybk\qSi^ircObYXb~eSvUSMObvQNuN~%NN6eƖ0.X[0)R(u0Yn;mR vĉ[0 b@\N2022t^9g8e] 0#N9ecksXݏlL:NQ[fN 0 ]\OQL?e}TNN2022t^10g28e 0L?eYZJTwfN 00 VsPh ZJT[2022]78S0 JTw`OUSMOH3uCg0,T3uCg `OUSMO(Wĉ[vgPQ*gcQ,TBl0Hb3u0 Ogq 0-NNSNlqQTVVSO^iralgsX2ll 0,{N~vNASNag,{Vy ݏS,glĉ[ g NRL:NKNN 1uu`sX;N{#N9eck YNZ>k l6eݏl@b_`%N͑v b~ gybQCgvNl?e^ybQ SN#N\PNbsQV \qSi^ircObYXb~eSvUSMObvQNuN~%NN~%;mRv gMR>k,{Ny0,{Ny0,{Ny0,{mQy0,{Ny0,{kQy0,{]Ny0,{ASNy0,{AS NyL:NKNN YASNCQN NN~vNCQN NvZ>k gMR>k,{ Ny0,{Vy0,{ASy0,{ASNyL:NKNN Y@bYn9(u N PN NN PN NvZ>k @bYn9(u NNASNCQv cNASNCQ{ 0 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h8-1T 0 VtQ^u`sX@\b*~Nm3zۏc( RRON~V㉾r^ce 0,{10agvĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ 10YZ>kNl^FbNCQte0 20l6eݏl@b_Nl^gNLcNFpOgbCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g9e  "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDF`b~  x ɹqaQF;+CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ x ~   r t Ƿk`UI=1%CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHt T V hjJR÷{peUJ<1CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ RTdfhjȴ~j_K@0CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ   }i^NC3(CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*HJNxfƴt^L6+CJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH*CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH *0468<Ƚ|n\J4*CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ <dfRXĹ{odYNC8-CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH,.4>@~ǼshTI>5mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH"DFbeE d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$d a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$"d a$$A$ , 8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$"d a$$A$ , 8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$  t _? d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` V jT_? d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66 TJ8fuU5 d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`% & Fd G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$WD`% & Fd G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`.@|\Bd G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD```#d a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`a$$A$1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhDK%7;kw1F7{zY'kz(~~#==x>|>o?(t?AV?>K@Wp@ f@!QA*T~A]A(P(DaDn)E[E-GbG0GJbhSKszKVL