ࡱ> & ' !"#$%*()Root Entry F쇭@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument34 Oh+'0   (08@Administrator Normal.dotmZoe1@@S/6O@Ga@񐇭@$=WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10Table8Data WpsCustomData PKSKS34LLLT,f6 $hGJ   VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022090S PhaN^2mlSkQXe6RTS ~N>yOO(uNx9133048357055112XK1/1 *NNrDON bDN`_ OO@bYm_lw VtQ^PhaN^2mlGZfQg15S0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^9g19e[`OUSMOmZݏSsO N Te 6R^vL:NNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:NQXe6RT0QXe|P[vuNN.U t^NQXe|P[50(T0QXe6RT50(Te^yvN2011t^1g25e~sO[yb [ybv0W@WPhaN^2mlG]N:S8ltQS1b^2022t^9g19e b@\gblNXTǏ S:g bg[`OUSMOۏLhge `OUSMO[EuN0W@WMONPhaN^2mlGZfQg15S s:W;NuNY gxxx3ag vQ-N2agck(WuN uNǏ z-NNuvQtS^4l~_s{_sO(u NYc be|\V6e)R(u $cQ^lHTe~~c>e~g `OUSMOdSfuN0W@W QXe|P[uNyvN2020t^8g_Y^ v^N2020t^12g^bbN esO[ybKb~ vQMWYlte*ghQ^bsSbeQuN0 N NN[ gY Nncf 1.%Ngbgq YpSN1N0l[NhNE\lN YpSN1N f`OUSMOv;NSODe QXe|P[uNyvMWYvlte*ghQ^bsSbeQuNv`Q; 4. 0^yvsO[ybh 0 YpSN1N f`OUSMO[ybvt^NQXe|P[50(T0QXe6RT50(Te^yv0W@WMONPhaN^2mlG]N:S8ltQS1b^v`Q 5. 0S_NN0W@WnxfN 01N f`OUSMO]nxl_efN0W@Wv`Q 6.gblNXTvgbl YpSN3N fgblNXTvN0 `OUSMOv NL:NݏSN 0^yvsXOb{tagO 0,{ASNag ^yvMWY^vsXObe _{N;NSO] z Te0 Tee]0 TebNO(u 0 0^yvsXOb{tagO 0,{AS]Nag,{N>k 6RsXq_TbJTfN0sXq_TbJThv^yv vQMWY^vsXObe~6eTk ݏS,gagOĉ[ MWY^vsXObe*g^b0*g~6eb6e NTk>g N9eckv Y100NCQN N200NCQN NvZ>kc#v;N{NXTTvQN#NNXT Y5NCQN N20NCQN NvZ>k b͑'YsXalgbu`4xOWv #N\PbkuNbO(u bb~ gybQCgvNl?e^ybQ #NsQ 0 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h2-1T 0 VtQ^u`sXN͑0N{NQ{L?eYZv[ea 0,{Nag,{Ny0,{mQyvĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ YZ>kNl^0bXNCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g9e  "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDF^`byi]M9-CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ  " * , , ɾ{pdXL@4CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH, .  <>@BFV÷vh]RF2'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ   .ȴvk[O;)"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ .08:>@DHNXZdfhtѻueZJ>.CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >*tx| dzr`UI9.CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH*CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 02>@BDJLNr˹yg\PE9.CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH:@ht$&dnpodYN:/CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHptvxz|~ygULmH sH nHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH "DFb" d d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ da$$G$d a$$ , d a$$ , " , . bCd48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` @2Na=# & Fd4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhFKSA<*[H]Md{\ D - rgR R n sH -  ) ?Y w%Ecy|1 sfw&iG7fHa V<': (M'?6a+=~l<IB([4xXimbNImw1$X >JCmC'kz} 2 W zI U F *I![Qv!&S!dC"A "!"&b"w9"]"VS#1#3##o $5Q7$ua$%z$m!$Y$ %i&^u&2a'!'UH`'2B'DX)C|*@,`,+,G,Fp-8-Y/q/F0i0M0E1 '1v1g1 h'2`K2$3()3<3#4)b4s-5_5'55C6s*6#Gb7]o7'7U8,D8&89$;^wv;On<tT>x>2ez?AV?>K@a@QACApB(C!cDE>E/E4E[EkF4c)G3GmGtrGdHJMIKG#IXV'JM}yJcJ8 JqJJm'K]8_KKKwKSoKYL1LZMc BcPd/dReDfG