ࡱ>  # !"$%&'()Root Entry FFSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument36  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOh+'0   (08@Administrator Normal.dotmZoe1@6O@Ga@`@$=WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10TablexData WpsCustomData PHKSKS36$LLLT,fv $hGJ1   VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022082S VtQOwePgeyb gPlQS ~N>yOO(uNx91330483MA2JEPLY4D1/1 l[NhNSfg OO@bYm_lw VtQ^PhaN^wGw~n599S1b^1|i0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^9g8e[`OUSMOmZݏSsO N Te 6R^vL:NNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:N{(^Q{Pge6R 04ll6RT6R 0^ё^\wir6RT6R 0N(uSf[NT6R t^N8N(Tyryr^mxFm^yvN2021t^7g13e~sO[yb N2022t^2g8eǏ;N6e [ybvNT:Nyryr^mxFm Nĉ[ N_uNnfxFm2022t^8g30e b@\6e0RO>Nb`OUSMO^yvyb^ N&{ 2022t^9g2eۏLgblhge*g(WuN Sň|\~^d\6eƖYtTؚzzc>e R{N|\~^d\6eƖYtTؚzzc>e pr^0[{|^l~^d\6eƖYtTؚzzc>e mTdb|\^d\6eƖYtTؚzzc>e S`OUSMOSe(uenUSSNTNnUSSs `OUSMOduNnfxFm~g `OUSMON2022t^5g_YuNnfxFm esO[ybKb~ vQMWYlte*g6esSbeQuN0 N NN[ gY Nncf 1.%Ngbgq YpSN1N0l[NhNE\lN YpSN1N f`OUSMOv;NSODk 6RsXq_TbJTfN0sXq_TbJThv^yvz]T ^USMO^S_ cgqVRbsXObL?e;N{ĉ[vhQT z^ [MWY^vsXObeۏL6e 6R6ebJT 0 0^yvsXOb{tagO 0,{AS]Nag,{N>k 6RsXq_TbJTfN0sXq_TbJThv^yv vQMWY^vsXObe~6eTk ݏS,gagOĉ[ MWY^vsXObe*g^b0*g~6eb6e NTk>g N9eckv Y100NCQN N200NCQN NvZ>kc#v;N{NXTTvQN#NNXT Y5NCQN N20NCQN NvZ>k b͑'YsXalgbu`4xOWv #N\PbkuNbO(u bb~ gybQCgvNl?e^ybQ #NsQ 0 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h2-2T 0 VtQ^u`sXN͑0N{NQ{L?eYZv[ea 0,{Nag,{Ny0,{mQyvĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ YZ>kNl^0bNCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g4e  "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDF`bd" $   . 0 ~ thXMB6CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ ~ R T 02|~÷{o_TI9.CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ \dfvxz~˿t`UA6CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJo(aJ @ nHtH İ|pZN:/CJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH  *,.DXZ\`@jpɹmbTB,*CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHpr q_Q?-"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH4H*6LNƶ}rg\QF6CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ &0268:<>@BDFʿo]K9'#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ FHmH sH nHtH"DFd$ d d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$d G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ da$$G$d a$$ , d a$$ , $  0 T bCd48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66 2~f\bB d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d48$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`N{Z: d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD```!d4a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$H]H d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & Fd4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`>@BDFHa$$A$d a$$ , d a$$ , d a$$ , d a$$ , d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhFA<*[H]Md{\ d D rgR n sH 7B -  ) ?Y 1)\fw&iGV<': (M'+=~l<IB([4xXimImw1$X C'kz}-% W zI U F [Qv!&S!dC"A "!"&b"w9"]"1#3#o $5Q7$ua$%z$m!$Y$i&^u&2a'!'UH`'2B'DX)27)C|*@,`,+,G,Fp-8-Y/q/F0i0M0E1 '1v1g1 h'2`K2$3()3<3#4s-5_5'5s*6#Gb7]o7'7U8,D8&89^wv;On<tT>x>AV?>K@a@QACApB(C!cD/E4E[EkF3GmGdH cHJMIKG#IXV'JcJqJJm'K]8_KSoKYLc BcReG