ࡱ> # !"$%&'(Root Entry F0iϬSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument36 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFOh+'0  (08@Administrator Normal.dotmZoe1@@h0LO@Ga@HcϬ@2 =WPS Office_11.8.2.11718_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11718!B0DA9EA61A3F4BA8BA2765C730A554E10Tablet Data WpsCustomData PKSKS36fLL LT,fr $hGJ-  VtQ^u`sX@\ L?eYZQ[fN VsPh ZW[02022081S VtQOwePgeyb gPlQS ~N>yOO(uNx91330483MA2JEPLY4D1/1 l[NhNSfg OO@bYm_lw VtQ^PhaN^wGw~n599S1b^1|i0 `OUSMOsXݏlNHh b@\~Ǐg08h[ s][g~~0 b@\N2022t^9g8e[`OUSMOmZݏS^yvsXOb{tĉ[vL:NNNzHhg0s]gf`OUSMO~%V:N{(^Q{Pge6R 04ll6RT6R 0^ё^\wir6RT6R 0N(uSf[NT6R t^N8N(Tyryr^mxFm^yvN2021t^7g13e~sO[yb N2022t^2g8eǏ;N6e [ybvNT:Nyryr^mxFm Nĉ[ N_uNnfxFm2022t^8g30e b@\6e0RO>Nb`OUSMO^yvyb^ N&{ 2022t^9g2eۏLgblhge*g(WuN S`OUSMOSe(uenUSSNTNnUSSs`OUSMON2022t^5g_YduNnfxFmv^.U *gbyb^yvsXq_TċNeN esO[ybKb~ vQbDNk ^yvvsXq_TbJTfN0bJTh 1u^USMO cgqVRbvĉ[b g[ybCgvu`sX;N{蕡[yb 0 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{NASNag ^yvvsXq_TċNeN*gOl~[yb蕡[gb[gT*gNybQv yv[yb N_ybQvQ^ ^USMO N__]^ vĉ[0 b@\N2022t^9g19e] 0#N9ecksXݏlL:NQ[fN 0 ]\OQL?e}TNN2022t^10g25e 0L?eYZJTwfN 00 VsPh ZJT[2022] 81S0JTw`OUSMOH3uCg `OUSMO(Wĉ[vgPQ*gcQHb3u0 Ogq 0-NNSNlqQTVsXObl 0,{mQASNag ^USMO*gOlcN^yvsXq_TċNeNbsXq_TċNeN*g~ybQ d_]^v 1u gsXObvcw{tL#v#N\Pbk^ YNZ>k v^SN#Nb` YSr 0 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0,{ NASNag,{N>k ^USMO*gOlbyb^yvsXq_TbJTfN0bJTh b*gOgq,gl,{NASVagvĉ[͑ebybbb͑e[8hsXq_TbJTfN0bJTh d_]^v 1uS~N Nu`sX;N{#N\Pbk^ 9hncݏl`TqS[Tg Y^yv;`bD~vRKNNN N~vRKNNN NvZ>k v^SN#Nb` YSr[^USMOvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXT Ol~NL?eYR 0 0Ym_lwu`sXL?eYZϑWQĉ[ 0h1T 0 VtQ^u`sXN͑0N{NQ{L?eYZv[ea 0,{Nag,{Ny0,{mQyvĉ[ ~HhNƖSO[ b@\Q[[`OUSMOYNY NL?eYZ YZ>kNl^FNLcpOsbsCQte0 PNc0R,gYZQ[KNew15eQ4PhaN^^z6eeQ~{7b0>g N4~Z>kv b@\Ogq 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0,{NASNag,{N>k,{Nyĉ[ SNke cZ>kpev3RYZ>k0 `OUSMOY N g,gYZQ[ S(W6e0R,gYZQ[fNKNew60eQT VtQ^Nl?e^3uL?e Y _NSN(W6*NgQT VtQ^WSVn:SNllbcwL?eɋ0 >g N3uL?e Y NcwL?eɋ S Ne\L,gYZQ[v b@\\Ol3uNllb:_6RgbL0 VtQ^u`sX@\ 2022t^11g4e "$(*.02:<@BƹshTI5*CJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHBDFbd" $ n v z | ɹwcWK@5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ @ B ( * lt~÷{g[OC7CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ RTV\lŵ|qfZF:CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ,.<>wg[G5)CJ OJPJQJaJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH>FJNPRV\fnǻqeUE:,CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ >**CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHbjxzͷuj_Q?1CJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ *CJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHCJ OJPJQJo(aJ >*"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtHnpvXZ\Ĺ{odYNC8CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ >*CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ "CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH"CJ OJPJQJo(aJ >*nHtH\blnκ|q_M;)#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtH#CJ,OJPJQJo(aJ,KHnHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHmH sH nHtH"DFd$ d dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$d4G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ da$$G$d a$$ , d a$$ , $ | B * _? dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&66 * V_? dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`pZ{[; dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`Z\nxra$$A$d a$$ , d a$$ , d a$$ , dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD``` dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh\ $ * Zf7$@ Calibri-([SOG*Ax @Times New Roman?4 *Cx @Courier New7Deck\h[{SO; N[_GB2312 AdministratorZoe Qhy:E\G f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$PIB2eeeeyg0<Q &V<*%=rgR [d Oz sH ) 5 /2{u# ;<IB4x.rsWb58w1p=Ed;_&'kz!";"Iy#1#8#o $5Q7$%z$S(F02d0 0@2$3V3'7,D8S:^wv;Onx>)?AV?5?>K@tAkCZC}D[EJ5(rMZMM lNNO&=P}nRtRBLRT+UPUG+V6QVEV'[W.X++Y-{Z+\ ^SJ}`TPa}aq=b&bRel]e@pf*lghMpi4j?kkK%clIm1Hn__n@pl^q;?qeU9rMLr rys$ugu